Vedtægter for Brobyværk Jagtforening

 

Denne tekst er der ikke læst korrektur på og derfor tages der forbehold for tekstens indhold! 

 

 

1 Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Brobyværk Jagtforening


1.2

Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyns kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund


2.1

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen.


2.2

Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver


3.1

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

4 Optagelse


4.1

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør


5.1

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen              af december.


5.2

Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.


5.3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.


5.4

Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.


5.5

Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.


5.6

Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.


6 Kontingent og hæftelse


6.1

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.


6.2

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.


6.3

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.


7 Ordinær generalforsamling


7.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.


7.2

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dato for generalforsamlingens afholdelse, bekendtgøres i årsprogrammet, der udsendes senest 1. april.

 
7.3

Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.


7.4

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

2. Valg af Stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab fremlæggelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelse.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling


8.1

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9 Afstemninger


9.1

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


9.2

Hvert medlem har én stemme.


9.3

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.


9.4

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


9.5

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.


9.6

Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen

 

10.

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.


10.1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


10.2

Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.


10.3

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv.

10.4

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.


10.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


10.6

Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.


10.7

Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11 Tegningsret


11.1

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.


11.2

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår


12.1

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.


12.2

Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Revisoren


13.1

Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.


13.2

Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.


13.3

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Sammenslutning


14.1

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 12:32

But in Vegas, for a girl like Ginger, https://weheartit.com/liv132amk 키노사다리 But in Vegas, for a girl like Ginger, https://www.deviantart.com/gy2fd138 베가스바카라 h

...
29.07 | 12:31

phone like a dumb-bell, just waiting https://click-totomajor.com 클릭토토메이저 phone like a dumb-bell, just waiting http://xn--o80b30gn4b324a8lf.xyz 클릭로또카지노 https:/

...
29.07 | 12:31

The car explodes in flames two storeys high. The screen fills http://click-mt.com 먹튀클릭 The car explodes in flames two storeys high. The screen fills https://m

...
31.01 | 06:51

Hej Niels Erik!
Jeg har fået ny mail adresse, den er som følger.
palle@frederiksberg1.dk
Bekræft venligst
MVH Palle

...
Du kan lide denne side